باشگاه مشتریان تکتور

شما با خرید خود از فروشگاه تکتور یک کد اشتراک و یک هدیه از فروشگاه ما دریافت می کنید.

نحوه محاسبه هدیه به شرح ذیل است:

  • با اولین خرید تا مبلغ 500,000 تومان کارت هدیه 25 امتیازی
  • خرید بین 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان کارت هدیه 50 امتیازی
  • خرید بین 1,000,000 تومان تا 2,000,000 تومان کارت هدیه 75 امتیازی
  • خرید بین 2,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان کارت هدیه 150 امتیازی
  • خرید بین 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان کارت هدیه 200 امتیازی
  • خرید بین 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان کارت هدیه 500 امتیازی
  • خرید بیشتر از 10,000,000 تومان کارت هدیه طلایی

          

                 

همچنین با معرفی دوستان خود و اولین خرید آنها با کد اشتراک شما، هم شما و هم فرد مورد نظر صاحب 25 امتیاز می شوید. این امتیاز به صورت افزایشی بوده و با معرفی نفر دوم و سوم صاحب 35 امتیاز و معرفی نفر چهارم و پنجم 45 امتیاز و ..کسب می کنید.

با افزایش امتیاز خود می توانید باتوجه به جمع امتیاز خود اقدام به دریافت هدیه خود کنید. این هدایا به گونه ای است که هم می توانید تخفیفی بر روی خرید بعدی خود دریافت کرده یا اشتراک های متنوع و کدهای تخفیف دریافت کنید.

قابل توجه است که امتیازات شما نزد فروشگاه تکتور به امانت است و محدودیت زمانی برای استفاده از آن ندارید.

ارتباط با کارشناس فروش